Børnepsykolog & Børnepsykologisk undersøgelse

Fra mit arbejde som børnepsykolog har jeg erfaring i at udarbejde børnepsykologiske undersøgelser.

En børnepsykologisk undersøgelse vil med udgangspunkt i beskrivelser af barnet i dets nuværende kontekst, en anamnese og en række tests og interviews indeholde en grundig beskrivelse af barnet både kognitivt, socialt og emotionelt.

Processen ved en børnepsykologisk undersøgelse er følgende:

Som børnepsykolog vil jeg typisk starte en undersøgelse med et opstartsmøde med sagsbehandler og barnets forældre, hvor vi får drøftet hvad præcist undersøgelsens fokus skal være.

Derefter vil der være et interview med forældre og/eller opholdsstedets personale, hvis barnet er anbragt udenfor hjemmet. Et interview/anamnese, hvor jeg kan danne mig et indtryk af barnets fødsel og evt. komplikationer, den tidlige barndom og barnets evne til at knytte sig til voksne, samt barnets aktuelle situation i forhold til forældre, søskende, venner og skole.

Barnet vil derefter komme til en række forskellige test, som tilrettelægges ud fra, hvad det er undersøgelsen skal svare på. Der vil altid indgå en test til vurdering af barnets kognitive funktionsniveau og her anvender jeg, som professionel børnepsykolog, WISC-IV. Der vil tillige indgå en række projektive test f.eks. Family Relations test, CAT, sætningsfuldendelse og Rorschach.

Dialog mellem børnepsykologen og forældrene

Når rapporten er skrevet, vil der være et tilbagemeldingsmøde, hvor sagsbehandler, forældre og evt. personale fra opholdsstedet deltager. Her fremlægges undersøgelsens konklusioner og det er væsentligt at der er plads til at drøfte, hvordan undersøgelsens resultater kan forstås i forhold til den kommende praksis.

Det er væsentligt, at den børnepsykologiske undersøgelse er tydelig i sin konklusion, så den er til at anvende for den sagsbehandler, som skal træffe beslutning om, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. Undersøgelsen skal give en vurdering af barnets behov, som der handles på.

Du er altid velkommen til at ringe så vi kan tale om, hvordan en aktuel undersøgelse kan udformes. Du er også velkommen på vores klinik i Næstved.