Børnepsykologisk undersøgelse

Erfaren børnepsykolog

Fra mit arbejde som børnepsykolog har jeg erfaring i at udarbejde børnepsykologiske undersøgelser.

En børnepsykologisk undersøgelse vil med udgangspunkt i beskrivelser af barnet i dens nuværende kontekst, en anamnese og en række tests og interviews indeholde en grundig beskrivelse af barnet både kognitivt, socialt og emotionelt.

 

Processen ved en børnepsykologisk undersøgelse

Som børnepsykolog vil jeg typisk starte en undersøgelse med et opstartsmøde med sagsbehandler og barnets forældre, hvor vi får drøftet hvad præcist undersøgelsens fokus skal være.

Derefter vil der være et interview med forældre og/eller opholdsstedets personale, hvis barnet er anbragt udenfor hjemmet. Et interview/anamnese, hvor jeg som børnepsykolog kan danne mig et indtryk af barnets fødsel og evt. komplikationer, den tidlige barndom og barnets evne til at knytte sig til voksne, samt barnets aktuelle situation i forhold til forældre, søskende, venner og skole.

Barnet vil derefter komme til en række forskellige test, som tilrettelægges ud fra, hvad det er undersøgelsen skal svare på. Der vil altid indgå en test til vurdering af barnets kognitive funktionsniveau og her anvender jeg, som professionel børnepsykolog, WISC-IV. Der vil tillige indgå en række projektive test f.eks. Familiy Relations test, sætningsfuldendelse og Rorschach.

 

Fornuftig dialog med forældrene

Når rapporten er skrevet, vil der være et tilbagemeldingsmøde, hvor sagsbehandler, forældre og evt. personale fra opholdsstedet deltager. Her fremlægges undersøgelsens vurderinger og det er væsentligt at der er plads til at drøfte, hvordan undersøgelsens resultater kan forstås i forhold til den kommende praksis.

Det er væsentligt, at den børnepsykologiske undersøgelse er tydelig i sin konklusion, så den er til at anvende for den sagsbehandler, som skal træffe beslutning om, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. Undersøgelsen skal give en vurdering af barnets behov, som der handles i forhold til.

Du er altid velkommen til at ringe så vi kan tale om, hvordan en aktuel undersøgelse kan udformes. 

 

Børnepsykolog med ekspertise i psykologiske undersøgelser af børn 

Hvis et barn ikke trives i skolen kan det skyldes mange forhold. Det kan f.eks. have vanskeligt ved at fastholde koncentrationen, at barnet ofte oplever, at opgaverne er for svære eller for lettet barnet har særinteresser og har vanskeligt ved at være sammen med andre børn.

 

Barnets kognitive kapacitet

Her kan det være en god ide at få udarbejdet en vurdering af, hvordan barnets kognitive kapacitet er via en WISC-IV test. Denne test vil kortlægge hvor det er, barnet har vanskeligheder, og ved at medtænke barnets ressourcer er det muligt at rådgive om, hvordan barnet bedst muligt lærer sig ny viden. En PPV vil også kunne afdække, om der er mistanke om opmærksomhedsforstyrrelse eller autisme, og vil kunne vedlægges en indstilling til en børnepsykiater.

Denne opgave varetages af den kommunale PPR, men det er også muligt at få lavet en i privat regi, hvis det er mest hensigtsmæssigt.

 

Kontakt din lokale børnepsykolog 

Ønsker du at drøfte dit barns situation med en professionel børnepsykolog, så er du velkommen til at kontakte mig på telefon eller komme forbi os i Næstved på Sjælland hvorfra vi tager imod folk fra hele Storkøbenhavn.